Податковий кодекс

 

Стаття 14. Визначення понять 

     14.1. У цьому Кодексі поняття вживаються в такому значенні: 

     14.1.120. нематеріальні   активи   -   право   власності   на результати інтелектуальної діяльності,  у тому  числі  промислової власності,  а також інші аналогічні права,  визнані об'єктом права власності (інтелектуальної власності),  право користування  майном та    майновими   правами   платника   податку   в   установленому законодавством  порядку,  у  тому  числі  набуті  в  установленому законодавством  порядку  права  користування природними ресурсами, майном та майновими правами; 

     14.1.185. постачання  послуг  -  будь-яка  операція,  що не є постачанням товарів,  чи інша операція з передачі права на об'єкти права  інтелектуальної  власності  та інші нематеріальні активи чи надання  інших  майнових  прав  стосовно  таких   об'єктів   права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності. 

     14.1.203. продаж   результатів   робіт  (послуг)  -  будь-які операції господарського,  цивільно-правового характеру з виконання робіт,   надання   послуг,   надання  права  на  користування  або розпоряджання товарами,  у тому числі нематеріальними активами  та іншими об'єктами власності, що не є товарами, за умови компенсації їх вартості,  а також операції з безоплатного надання  результатів робіт   (послуг).   Продаж  результатів  робіт  (послуг)  включає, зокрема,  надання права на  користування  товарами  за  договорами оперативного лізингу (оренди),  продажу, передачі права відповідно до авторських або ліцензійних  договорів,  а  також  інші  способи передачі об'єктів авторського права,  патентів, знаків для товарів і послуг,  інших об'єктів  права  інтелектуальної,  у  тому  числі промислової власності; 

___________________________________________________________________

 

               ГЛАВА 9. ПОГАШЕННЯ ПОДАТКОВОГО БОРГУ                         ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

     Стаття 87. Джерела сплати грошових зобов'язань або погашення                 податкового боргу платника податків 

     87.3. Не  можуть  бути  використані  як   джерела   погашення податкового боргу платника податків: 

     87.3.3. майнові права інших осіб,  надані платнику податків у користування або володіння,  а також немайнові права, у тому числі права  інтелектуальної   (промислової)   власності,   передані   в користування такому платнику податків без права їх відчуження; 

 

____________________________________________________________________

 

     Стаття 137. Порядок визнання доходів 

     137.11. Датою отримання доходів у вигляді орендних/лізингових платежів (без урахування частини лізингового платежу, що надається в  рахунок  компенсації  частини  вартості   об'єкта   фінансового лізингу) за майно,  що передано платником податку в оренду/лізинг, ліцензійних  платежів  (у  тому  числі  роялті)  за   користування об'єктами  інтелектуальної  власності  є  дата  нарахування  таких доходів, яка встановлена відповідно до умов укладених договорів. 

______________________________________________________________________

 

     Стаття 140. Особливості визнання витрат подвійного                  призначення …

     140.1. При визначенні об'єкта оподаткування враховуються такі витрати подвійного призначення: 

...

     140.1.2. витрати   (крім  тих,  що  підлягають  амортизації), пов'язані   з   науково-технічним   забезпеченням    господарської діяльності,   на   винахідництво  і  раціоналізацію  господарських процесів,      проведення      дослідно-експериментальних       та конструкторських  робіт,  виготовлення  та  дослідження  моделей і зразків,  пов'язаних  з  основною  діяльністю  платника   податку, витрати  з  нарахування роялті та придбання нематеріальних активів (крім тих,  що  підлягають  амортизації)  для  їх  використання  в господарській діяльності платника податку. 

     До складу витрат не включаються нарахування роялті у звітному періоді на користь: 

     1) нерезидента  (крім  нарахувань   на   користь   постійного представництва  нерезидента,  яке  підлягає оподаткуванню згідно з пунктом   160.8,   нарахувань,    що    здійснюються    суб'єктами господарювання  у  сфері телебачення і радіомовлення відповідно до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12  ),  та нарахувань  за надання права на користування авторським,  суміжним правом на кінематографічні фільми іноземного виробництва,  музичні та  літературні  твори)  в обсязі,  що перевищує 4 відсотки доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів,  робіт,  послуг)  (за вирахуванням  податку  на додану вартість та акцизного податку) за рік,  що передує звітному,  а також у випадках,  якщо  виконується будь-яка з умов: 

     а) особа,   на   користь   якої   нараховуються   роялті,   є нерезидентом,  що має офшорний статус з урахуванням  пункту  161.3 статті 161 цього Кодексу; 

     б) особа,   на  користь  якої  нараховується  плата  за  такі послуги,  не є бенефіціарним (фактичним)  отримувачем  (власником) такої  плати  за послуги за виключенням випадків,  коли бенефіціар (фактичний власник) надав право отримувати таку  винагороду  іншим особам; 

     в) роялті  виплачуються щодо об'єктів,  права інтелектуальної власності щодо яких вперше виникли у резидента України. 

     У разі виникнення  розбіжностей  між  податковим  органом  та платником податку стосовно визначення особи, у якої вперше виникли (були  набуті)   права   інтелектуальної   власності   на   об'єкт інтелектуальної   власності,  такі  податкові  органи  зобов'язані звернутися  до  спеціально  уповноваженого   органу,   визначеного Кабінетом Міністрів України, для отримання відповідного висновку; 

     г) особа,  на користь якої нараховуються роялті,  не підлягає оподаткуванню у відношенні роялті в державі,  резидентом якої вона є; 

     2) юридичної  особи,  яка  відповідно  до  статті  154  цього Кодексу звільнена від сплати цього податку чи сплачує цей  податок за ставкою, іншою, ніж встановлена в пункті 151.1 статті 151 цього Кодексу; 

     3) особи,  яка сплачує податок у складі інших податків,  крім фізичних   осіб,  які  оподатковуються  в  порядку,  встановленому розділом IV цього Кодексу; 

____________________________________________________________________

 

     Стаття 144. Об'єкти амортизації 

     144.2. Не  підлягають  амортизації та повністю відносяться до складу витрат за звітний період витрати платника податку на: 

     утримання основних засобів, що знаходяться на консервації; 

     ліквідацію основних засобів; 

     придбання (виготовлення)   сценічно-постановочних   предметів вартістю до     5     тисяч     гривень     театрально-видовищними підприємствами - платниками податку; 

     витрати на  виробництво  національного  фільму  та  придбання майнових прав інтелектуальної власності на національний фільм. 

 

____________________________________________________________________

 

 

Стаття 164. База оподаткування 

     164.2. До  загального  місячного  (річного)  оподатковуваного доходу платника податку включаються: 

164.2.3. доходи від продажу об'єктів  майнових  і  немайнових прав,   зокрема   інтелектуальної   (промислової)   власності,  та прирівняні  до  них  права,  доходи  у  вигляді   сум   авторської винагороди,  іншої  плати  за  надання  права  на користування або розпорядження іншим особам нематеріальним активом (творами  науки, мистецтва,   літератури   або  іншими  нематеріальними  активами), об'єкти права інтелектуальної промислової власності та  прирівняні до  них права (далі - роялті),  у тому числі отримані спадкоємцями власника такого нематеріального активу; 

 

____________________________________________________________________

 

     Стаття 186. Місце постачання товарів та послуг 

     186.3. Місцем  постачання  зазначених  у  цьому пункті послуг вважається місце,  в  якому  отримувач  послуг  зареєстрований  як суб'єкт  господарювання  або  -  у разі відсутності такого місця - місце постійного чи переважного його проживання.  До таких  послуг належать: 

     а) надання майнових прав інтелектуальної власності, створення за замовленням  та  використання  об'єктів  права  інтелектуальної власності,  у  тому  числі  за  ліцензійними  договорами,  а також надання (передача) права на скорочення  викидів  парникових  газів (вуглецевих одиниць);